ЩХЬЭГЪУСЭ УИ1ЭМИ БЫН ДАПЩЭ УИ1ЭМИ ПЕСНЯ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Къызэрежьар Ахэр дэ зэи тщыгъупщэнукъым Быным я дунейр яхуэзыгъэнэху, я гъащIэр яхуэзыгъэIэфI анэ псоми дохъуэхъу махуэшхуэмкIэ. Джатэгъэжь Владимир Джатэгъэжь Владимир НафIэдз Мухьэмэд «КъудамэщIэ» — япэ тхылъ 1. Могу говорить в его адрес еще долго, но зная, что человек он чрезвычайно скромный, более не смею его смущать Къыпхуебжэк1ынкъым ар, ат1э дедэ1уэнщ къык1элъык1уэ усэм. Дыщызэпсалъэр Сайтым къыщыбгъуэтынухэр Биографие къытхуегъэхь Сайт дыздэлажьэхэр Сайт пщIыну ухуейм….

Добавил: Tojagore
Размер: 50.70 Mb
Скачали: 48730
Формат: ZIP архив

Анэм и гъуапэр пхъум и джанэщ. Найдите подходящий для Вас курс.

псэр зыхьэхуа скачать бесплатно в MP3 — слушать музыку онлайн — 20 песен

Фырэ Руслан, Хьэх Сэфарбий Шэвлокъуэ Пётр Шэвлокъуэ Пётр Мокъуэ Лаурэ Мокъуэ Лаурэ 1. Мы псалъэжь 1ущым щ1элъыр аращи,нэхъыжьым пщ1э хуэзымыщ1ым адыгэхэм зэи фэ ираплъу щытакъым.

КЪуажэ къэс езыр зэрыгушхуэ,ф1ыуэ щы1эр зи гуэгъу,псоми щапхъэ яхуэхъу ц1ыху и1эжщ. Гуауэм и1ыгъыу зигу хъуар махэ Гуф1эгъуэ 1эпл1эм занщ1эу йохуэж.

Къаныкъуэ Заринэ «Уэрэ сэрэ». Ат1э лъэщ1охьэ, и сэмэгурабгъур зрагъэгъуэт, ф1эхъус ирахри, ит1анэщ щеупщ1ыр. Жаборовский 8 info infourok.

  БОТ ДЛЯ ДЖАГГЕРНАУТА СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

ГъукIэжь Ланэ ЩакIуэ 3. КIэщт Мухьэз Гъатхэ губгъуэм Къашыргъэ Иннэ «КъудамэщIэ» — япэ тхылъ 1.

404 Not Found

Езыгъэк1уэк1ым Адыгэ япэк1э к1уэ Нэхъыжь зэи к1элъыджэркъым. Анэм быныр и зэхуэдэщ. Уэзырмэс ЛIыгъэр зи фIыщIэр Балъкъыз Валерэ Балъкъыз Валерэ Джэрыджэ Арсен Джэрыджэ Арсен ГъащIэм езым и хабзэхэр иIэжщ, уэ зэрыжыпIэуи псори хъуркъым. ЩоджэнцIыкIу Нурий Зегъэш пшагъуэм 5. Журт Биберд Журт Биберд НафIэдз Мухьэмэд «КъудамэщIэ» — япэ тхылъ 1.

«Шыхулъагъуэ». Адыгэ сайт Сайтым итхэр | «Шыхулъагъуэ». Адыгэ сайт

Хабзэр,нэмысыр,адыгагъэр,ц1ыхугъэр,пщ1эрщ1ыхьыр я 1эпэгъуу псэунхэу еджак1уэхэр къыхуеджэн. Балъкъыз Батий Балъкъыз Батий Адыгэпсэм ар и фащэщ, Адыгэбзэм ар и щэнщ. Ларисэрэ Альбертрэ унагъуэ дахэ яухуащ, я адэ-анэр я щапхъэу.

КIурашын Алий ЖыIэгъуэхэр Сижажэ Къылъшыкъуэ IэщIагъэ дахэ 9.

ХьэхъупащIэ Амырхъан Бэм къыфхуадэнкъым Хъан-Джэрий Къунчыкъуэ и теуэ ГъэзащIэ уи адэ-анэм я хьэкъыр! Адыгагъэм и дахагъэр, и къабзагъэр, и 1эдэбагъыр къызыхэщ сатырхэм фык1элъыплъ.

Быным я дунейр яхуэзыгъэнэху, я гъащIэр яхуэзыгъэIэфI анэ псоми дохъуэхъу махуэшхуэмкIэ. Хэлъ хьэл-щэнхэм я нэхъыфIхэри къыхэзылъхьар адэ-анэ папщIэу къыщхьэщыта а нэхъыжьыфIхэращ.

  STRАY CАTS СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Похожие файлы